*Svítání Chomutovska* - stránky, které vám mohou pomoci...
*www.svitani.unas.cz *svitani.unas@centrum.cz *724.570.432

*SVÍTÁNÍ CHOMUTOVSKA* - stránky, které vám mohou pomoci ...


Svítání Chomutovska se představuje

Na této stránce se můžete blíže seznámit s tím, co a proč děláme, o co se snažíme, z čeho vycházíme, v co věříme a také o tom, co se snažíme předávat.
Kdo jsme

Jsme stále se rozrůstající skupina nebo chcete-li společenství lidí, přátel, kteří chtějí svým poznáním, schopnostmi a zkušenostmi svobodně přispět k tomu, aby i v dnešní technické, umělé a časově náročné době byl život na zemi radostný, spokojený a plnohodnotný. Začali jsme sami u sebe.

Co předáváme

Pokud cítíte, že váš život přestal být souladu s vašimi představami a přirozeností, pokud máte pocit ztráty kontroly nad směrem, kterým se váš život ubírá a podvědomě tak hledáte pomyslné světlo naděje, pak možná právě pro vás může být Svítání Chomutovska spolu s tím, o co se snažíme a předáváme, oním hledaným světlem, svítáním, které vám třeba jen na chvíli cestu a pomyslný směr ukáže. Ve spolupráci s těmi, kteří jsou připraveni vám nabídnout svou pomoc, připravujeme akce, kurzy, semináře a pravidelná setkání, jejichž náplní je ukázat vám příčiny vašich možných problémů spolu s cestami, jak tyto životní obtíže začít chápat v souvislostech a úspěšně je začít řešit a vyřešit.

O co se snažíme

Jedním z pilířů Svítání Chomutovska jsou lidé, kteří žijí na území Chomutovska a kteří umí něco, čím mohou druhým pomoci. Jsou to lidé, kteří si již dostatečně uvědomují svou jedinečnost a své schopnosti, kterými mohou pomoci druhým, pokud budou požádáni. Tito lidé nemají potřebu pomáhat. Jsou pouze připraveni pomoci. Cestu k nim si musíte najít vy sami.

Jejich podaná ruka může mít řadu podob. Jsou zde lidé, kteří vědí, jak pomoci v oblastech zdraví, tělesných cvičení, partnerských vztahů, psychologie, rozvoje osobnosti, zdravého životního stylu nebo třeba v oblasti výchovy našich dětí. Oni sami na své cestě pomoci využívají různých cest poznání, učení a technik směřujících k rozvoji člověka a smysluplnosti lidského života.

Snažíme se, aby to, co jako *Svítání Chomutovska* předáváme, mělo svůj smysl a hodnotu. Hodnotu, za kterou se do jisté míry chceme sami zaručit. Proto vítáme vaše dotazy, připomínky, doporučení a kritiky, které právě tuto "hodnotu" pomáhají utvářet. Sami pak k této hodnotě přispíváme svými zkušenostmi z oblastí alternativních přístupů k životu, psychologie, individuálních a skupinových terapií, celostní medicíny apod.

Z čeho vycházíme

Dnešní doba, která je utvářena společensky prosazovanými hodnotami, postoji a od nich se odvíjejícími zákony a pravidly, čím dál více ovlivňuje životy nás všech směrem, o kterém si myslíme, že přestává být v souladu se základními lidskými hodnotami a přirozeným lidským vývojem.

Myslíme si, že se vzdalujeme přírodě a jejím zákonitostem, nadměrně využíváme přírodní bohatství, nahrazujeme věci přirozené věcmi uměle vyrobenými, jíme nepřirozeně pěstovanou a upravovanou potravu, dýcháme znečištěný vzduch. Díky možné životní nejistotě jsme nuceni řídit se pravidly dnešní doby. Náš život je časově náročnější, vyžaduje od nás stále více duševní a tělesné námahy. Toto vše v nás časem probouzí pocit, že svůj život nežijeme tak, jak bychom si přáli. Zjišťujeme, že svůj život spíše přežíváme, než vědomě prožíváme. Často jsme taženi směrem, kterým svým životem ve své podstatě ani jít nechceme.

Hodnoty dnešní doby, tedy ty hodnoty, názory a postoje, které vyznává většina naší společnosti, pak ve svých výše popsaných důsledcích zřetelně ovlivňují naše partnerské, rodinné a mezilidské vztahy. Důsledky tohoto působení se samozřejmě projevují na našem zdraví. Zpočátku v oblasti zdraví duševního, kde vyvolávají pocity beznaděje, úzkosti, osamělosti, ztráty životní radosti a pocit ztráty kontroly nad životem samým. Duševní nerovnováha se pak přirozeně projevuje na našem zdraví tělesném v podobě nemocí nebo tělesných omezeních. Vše zároveň působí na naše partnerské, rodinné a mezilidské vztahy a také na naše děti, které budou na základě naší výchovy, předávaných hodnot a našich vlastních zkušeností spoluutvářet naši společnou budoucnost.

V co věříme

Věříme, že kvalita našich životů a naší budoucnosti závisí jen na nás samých a je odrazem našich vědomých rozhodnutích. Pokud chceme, aby náš život byl spokojenější, smysluplnější a tím i radostnější, nezbývá nám jiné cesty, než začít měnit sebe sama. Poznávat se, hledat souvislosti mezi tím, co se událo v naší minulosti a mezi naším současným životem, uvědomovat si, jakým způsobem na nás působí naše okolní prostředí, strava, vztahy a pracovní podmínky spolu s poznáním, co v nás samotných toto působení vyvolává. My a naše rozhodnutí, to je náš život.

Jak nám můžete pomoci

Pokud patříte mezi ty, kteří již navštívili nebo dosud navštěvují naše kurzy, akce, semináře nebo přednášky a pokud doopravdy cítíte, že to, co předáváme, vám v něčem pomohlo nebo pomáhá, pak nejlépe pomůžete tím, že se s druhými podělíte o vaše zkušenosti se *Svítáním Chomutovska*.

Snažíme se, aby k většině námi pořádaných akcí byl přiložen letáček ve formátu pdf(?), který si můžete sami vytisknout, někam vyvěsit a nebo e-mailem odeslat svým přátelům nebo těm, o kterých si myslíte, že by jim pořádaná akce mohla v něčem pomoci.

Pokud naopak sami, z vlastní zkušenosti znáte někoho, kdo vám díky tomu, co umí, pomohl, a vy sami si myslíte, že by se o něm s jeho souhlasem měli dozvědět ostatní, pak se s námi můžete telefonicky nebo přes e-mail spojit a přispět třeba k nové zajímavé přednášce.


Věříme, že to, co předáváme, má svůj smysl.Za Svítání Chomutovska
Radim Žáček